บริษัท เดนตาเพ็กซ์ จํากัด เริ่มต้นดําเนินธุรกิจ นําเข้าสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 โดยยึดมั่นในการสรรหา ผลิตภัณฑ์ ทางทันตกรรมที่มีคุณภาพสูงผสมผสานกับนวัตกรรมที่นําสมัย โดยมีความยุติธรรมเป็นพื้นฐาน ในการดําเนินธุรกิจ

                 สินค้าหลักของบริษัทคือ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทันตกรรมรากเทียมและทันตกรรมจัดฟันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท เดนตาเพ็กซ์ มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นบริษัทผู้ค้าเครื่องมือทันตกรรมระดับแนวหน้า ที่มุ่งมั่น การพัฒนาด้านคุณภาพสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่องรวมถึงการพัฒนาการทํางานภายในองค์กร ให้มีการประสานงานเป็นทีม ซึ่งจะส่งผลไปถึงความตั้งใจ ทุ่มเทร่วมกันของพนักงานในบริษัท ในอันที่จะมุ่งมั่นตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างความมั่นในใจด้านการบริการงานขายให้มากยิ่งขึ้น

                บริษัท เดนตาเพ็กซ์ ถือหลักสําคัญว่า บริษัทจะไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาระบบคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีคํามั่นสัญญาว่า ความสําเร็จของบริษัท จะถูกเติมเต็มได้ต่อเมื่อความสําเร็จนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของลูกค้าของเรา

ABOUT DENTAPEX             

OUR SALE TEAM 

Ms.Auyporn J.
Ms.Auyporn J.

Sale Manager

Mrs.Winitchai J.
Mrs.Winitchai J.

Orthodontic Product Manager

Mr.Morakot M.
Mr.Morakot M.

Implant Product Manager

Ms.Rapeephun K.
Ms.Rapeephun K.

CRM & Online Marketing